Analysts coverage

Renaissance Capital

Vladimir Sklyar

Anastasia Tikhonova

+7 (495) 641 41 88

+7 (495) 604 44 93


VTB Capital

Mikhail Rasstrigin

Alexey Makarov

+7 (495) 663 46 58

+7 (495) 663 64 72

Citi

Barry Ehrlich

Nitesh Agarwal


+7 (495) 643 14 59

+91-22-4277-5161

Gazprombank

Matvey Taits

+7 (495) 287 63 18

Sberbank CIB

Igor Vasilyev

+7 (495) 933 98 42

Raiffeisenbank

Fedor Kornachev

+7 (495) 721 99 00

Aton

Alexander Kornilov

+7 (495) 777 90 90

BCS

Igor Goncharov

Maria Boyko

+7 (495) 213 15 05

+7 (495) 785 53 36


Veles Capital

Alexey Adonnin

+7 (495) 258-19-88