Analysts coverage

VTB Capital

Vladimir Sklyar

Anastasia Tikhonova


+7 (495) 589 21 62
+7 (495) 660 42 18

Citi

Barry Ehrlich

Nitesh Agarwal

+7 (495) 643 14 59

+91-22-4277-5161

Gazprombank

Matvey Taits

+7 (495) 287 63 18

Sberbank CIB

Igor Vasilyev

+7 (495) 933 98 42

Raiffeisenbank

Fedor Kornachev

+7 (495) 721 99 00

Aton

Alexander Kornilov

+7 (495) 777 90 90

BCS

Igor Goncharov

Maria Boyko

+7 (495) 213 15 05

+7 (495) 785 53 36

Veles Capital

Alexey Adonin

+7 (495) 258-19-88